MTCB2102
MTCB2102MTCB2102-FMTCB2102-BMTCB2102+photobox

精美工藝十四張座枱月曆(附有便條紙) – MTCB2102GN / MTCB2102R – 世界風景

產品描述

型號:MTCB2102GN / MTCB2102R – 世界風景

產品呎吋:133 mm(長) x 102 mm (寬) x 130 mm (高)

廣告呎吋: 19 mm x 110 mm

廣告 : 燙金色/銀色

假期 : 中國,香港,美國,英國,加拿大,澳洲