MTCB2106
MTCB2106MTCB2106-FMTCB2106-BMTCB2106-photobox

精美工藝十四張座枱月曆(附有便條紙) – MTCB2106GN / MTCB2106R – 願

產品描述

型號:MTCB2106GN / MTCB2106R – 願

產品呎吋:133 mm(長) x 102 mm (寬) x 130 mm (高)

廣告呎吋: 19 mm x 110 mm

廣告 : 燙金色/銀色

假期 : 中國,香港,美國,英國,加拿大,澳洲